Opnieuw instellen

Ondersteuning telefoon +31 118 799 801

Privacybeleid

U kunt deze website gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch (dat wil zeggen, niet op basis van registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (bijv. type internetbrowser en besturingssysteem die worden gebruikt, domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijd op de website, bekeken pagina’s).

Dit privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die we kunnen verzamelen tijdens uw gebruik van de website, zoals een IP-adres. Als u zich aanmeldt voor een van onze diensten of via een formulier contact met ons opneemt, ontvangt u gedetailleerde informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe de gegevens in verband met uw registratie worden verwerkt. Dit kan informatie zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres, overige contactgegevens enz.

Met “verwerking” wordt bedoeld dat DigiRehab uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, opslaat en verwijdert.

Het is de verantwoordelijkheid van DigiRehab om ervoor te zorgen dat we die persoonsgegevens in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming gebruiken.

DigiRehab verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer we een rechtsgrondslag hebben voor de verwerking ervan onder de toepasselijke wetgevingen, bijvoorbeeld:
wanneer we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen;
het nodig is om met u een overeenkomst te sluiten;
we hiertoe wettelijk verplicht zijn; of
we daar een legitiem belang bij hebben.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

DigiRehab registreert en verwerkt persoonlijke gegevens over u om de gevraagde
diensten te leveren wanneer u:
contact opneemt met DigiRehab;
zich aanmeldt voor nieuwsbrieven; of
via onze website of toepassingen persoonsgegevens aan ons doorgeeft.
Verwerking in het kader van een legitiem belang vindt plaats om onze dagelijkse activiteiten te kunnen ontplooien en u onze diensten te kunnen bieden.
DigiRehab volgt de volgende beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens:

  1. We zullen alleen persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verzamelen;
  2. We zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is om die doeleinden te verwezenlijken;
  3. We zullen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij anders vermeld in dit document, of met voorafgaande toestemming;
  4. We zullen de persoonsgegevens niet overdragen naar derden of over de grens, tenzij anders vermeld in dit document, of met voorafgaande toestemming;
  5. We zullen hoge technische normen toepassen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen;
  6. Tenzij anders vermeld in dit document, zullen we traceerbare persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is voor het doel ervan, of zoals vereist bij wet.

OPENBAARMAKING EN OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

DigiRehab is een bedrijf dat wereldwijd actief is. Onze klanten en activiteiten zijn verspreid over de hele wereld. Als gevolg daarvan verzamelen we wereldwijd gegevens en geven we ze dus ook mondiaal door. Daarom kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan locaties buiten uw land. Wanneer we uw persoonsgegevens doorsturen naar een land buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat ze beveiligd zijn en in overeenstemming met wettelijke voorschriften worden overgedragen. We beschikken over interne beleidsregels die een toereikend niveau van bescherming garanderen, ongeacht waar uw gegevens zich binnen de DigiRehab bevinden.

Verder kunnen we uw persoonsgegevens buiten de DigiRehab delen zoals hieronder nader beschreven:
met derde dienstenaanbieders met het oog op het verstrekken van diensten aan ons op grond waarvan wij de in dit privacybeleid beschreven doeleinden kunnen vervullen of hierbij worden ondersteund (bijvoorbeeld, dienstverleners op IT- en communicatiegebied aan DigiRehab). Deze derden zullen zich aan passende verplichtingen inzake gegevensbescherming moeten houden;
voor zover vereist door de wet, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens openbaar moeten maken om een wettelijke verplichting na te komen, of met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van onze rechten.

BEVEILIGING

DigiRehab neemt alle passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en heeft de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Alle ingediende persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend verwerkt met het oog op het doel waarvoor ze zijn verzameld.

COOKIES

We houden automatisch bij op welke manier de geleverde inhoud wordt gebruikt. Dit traceren zorgt ervoor dat we meer inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten om zo de relevantie van en de toegang tot de inhoud die we bieden, voortdurend te verbeteren. Eén van deze methoden is via cookies. Onder de cookiemededeling kunt u meer lezen over ons cookiebeleid.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren varieert en wordt bepaald door de volgende criteria:
het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken (zoals nader beschreven in dit beleid) – we zullen de gegevens zolang als nodig is voor dat doel moeten bewaren; en
wettelijke verplichtingen – in wet- of regelgeving kan een minimumperiode zijn vastgesteld waarin we uw persoonsgegevens moeten bewaren.

UW RECHTEN

U hebt het recht op toegang tot de verwerkte gegevens over u. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de verwerkte gegevens, indien noodzakelijk, te wijzigen. Let wel dat DigiRehab niet in alle gevallen verplicht is om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen.

Bovendien, als u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, hiertegen bezwaar wilt maken of de verwerkte gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via: info@digirehab.nl. Als u tot slot klachten hebt in verband met de verwerking door DigiRehab van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Deense college voor de bescherming van persoonsgegevens